Mag-aral Sumulat

Marielou V. Cayaban

Grade Level

Kindergarten

Description

  • Isang worktext na ginawang payak ang paglalahad ng aralin upang mapagaan ang pagkatuto ng bata
  • Naglaan ng sapat na mga pagsasanay sa bawat kasanayang dapat linangin
  • Sinisumulan ang pag-aral sa pagtuturo ng wastong pag-upo at paghawak sa panulat

Copyright date

2017

Components

Worktext

Sending ...