Masaya Kung Sama-Sama

Grade Level

Kindergarten

Description

Ang Masaya Kung Sama-Samaay isang sing-along DVD at Sanayang Aklat na naglalaman ng dalawampung awiting Filipino na angkop na marinig at matutuhan ng mga bata. Ang Sanayang Aklat ay naglalaman ng mga pagsasanay na kaugnay at hinango sa 20 awitin sa DVD. 

Sending ...