Asya - Kasaysayan at Kabihasnan

Serye sa Araling Panlipunan ng Bahay-Saliksikan sa Kasaysayan

  • Sharon M. Maminta
  • Atoy M. Navarro
  • Zeus A. Salazar, Ph.D.
  • Lars Raymund C. Ubaldo, Ph.D 

Consultant

  • Zeus A. Salazar, Ph. D

Grade Level

High School

Description

• Ginagabayan ang mga mag-aaral na maunawaan, maisapuso, at maisabuhay ang mga aralin tungkol sa pagbuo ng mga bansa, heograpiya, kasaysayan, at kabihasnan ng Asya
• Nililinang ang kakayahan ng mga mag-aaral na suriin at unawain ang kontemporaryong kalagayan ng Asya batay sa angkin nitong kasaysayan at kabihasnan
• Ipinipakita sa mga kabataang Pilipino ang kabuluhan ng mga Pilipino sa kanilang kapwa Asyano

Copyright date

2010

Components

Teacher's Guide

Sending ...