Florante at Laura

Evelyn P. Naval

Format

white newsprint, 200 pages

Dimensions

7" x 10"

Description

Ang Florante at Laura ay tinutulungan ang mga estudyante na maikintal sa kanilang mga isipan at puso ang mga huwarang katangian ng kabataan tulad ng pagkamakatao, mabuting pakikipagkapuwa, kabayanihan, paggalang sa magulang, at pag-ibig sa kapaligiran at sa bayan

Copyright date

2010

Components

Batayang Aklat, Patnubay ng Guro

Sending ...