Guryon

Serye ng Wika at Pagbasa

  • Angelita Legaspi-Sta.Ana
  •  Ed. D.

Grade Level

Nursery and Preparatory

Description

• Ibinatay ayon sa Preschool Handbook ng Kagawaran ng Edukasyon taong 2004
• Pinagtitibay ang mga kaalamang pangkognitibo, pansosyal, at pang-emosyonal ng mga mag-aaral
• Minumulat ang kaisipan ng kapaligiran ng paaralan at komunidad

Copyright date

2011

Components

Batayang Aklat at Patnubay ng Guro

Sending ...